Naruszenia

W tym oknie zawarte są parametry analizy naruszeń i interpretowania zdarzeń mających wpływ na analizę czasu pracy kierowcy.

ustawienia naruszeń
Naruszenia
Naruszenie 7 godz.* 9 godz.
Minimalna wielkość odpoczynku dziennego Odpoczynek dzienny, który zostanie zaliczony wynosi minimum 7 godzin. Odpoczynek dzienny, który zostanie zaliczony wynosi minimum 9 godzin.

*7 godzin wynika z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.

Naruszenie Tak Nie
Wyznaczaj odpoczynki zgodnie z wytycznymi GITD Analiza naruszeń związanych z odpoczynkami tygodniowymi według wytycznych GITD. Analiza naruszeń związanych z odpoczynkami tygodniowymi bez wytycznych GITD.
Jazda w trybie OUT analizowana jako zdarzenie pracy  Podczas analizy jazdy w trybie OUT jazda zostanie zamieniona na aktywności innej pracy. Podczas analizy jazdy w trybie OUT jazda nie zostanie zamieniona.
Dopuszczaj 1 minutę tolerancji pracy przy oznaczaniu aktywności jako OUT Minuta jazdy w trakcie całego dnia w trybie OUT nie spowoduje analizy pracy kierowcy według rozporządzenia 561/2006. Minuta jazdy w trakcie dnia w trybie OUT spowoduje analizę pracy według rozporządzenia 561/2006.

 

Naruszenie Nie Zawsze Z wyłączeniem układu promowego Z uwzględnieniem wpisu manualnego
Wstawiaj do aktywności 1 minutę pracy przy zmianie kodu kraju Kod kraju  rozpoczęcia/zakończenia nie wstawia minuty innej pracy Kod kraju rozpoczęcia/zakończenia wstawia minutę innej pracy Kod kraju rozpoczęcia/zakończenia wstawia minutę innej pracy z wyłączeniem tych, które towarzyszą odpoczynkom promowym. Kod kraju rozpoczęcia/zakończenia wstawia minutę innej pracy z wyłączeniem z wyłączeniem tych, które zostały wpisane manualnie.

 

Naruszenie Tak Nie
Przy weryfikacji załogi wymagaj drugiego kierowcy po zliczeniu 60 minut jazdy Opcja uwzględniania tylko zdarzenia jazdy do weryfikacji pierwszej godziny załogi kilkuosobowej. Opcja uwzględniania wszelkie aktywności do weryfikacji pierwszej godziny załogi kilkuosobowej.
Przy analizie odpoczynków tygodniowych zastosuj odstępstwo z artykułu 8 pkt 6a Rozp. 561/2006 Analiza odpoczynków tygodniowych dla kierowców wykonujących pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób. Wyłączenie analizy odpoczynków tygodniowych dla kierowców wykonujących pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób.
Traktuj ZAWSZE odpoczynek oznaczony jako prom, jako promowy* Odpoczynek oznaczony jako prom musi spełnić określone warunki. Odpoczynek oznaczony jako prom nie musi spełniać określonych warunków.
Pokazuj naruszenia związane z brakiem aktywności Wyświetla naruszenia związane z brakiem danych na karcie kierowcy. Nie wyświetla naruszeń związanych z brakiem danych na karcie kierowcy.
Pokazuj współczynnik przeciętnej liczby występowania naruszeń** Współczynnik przeciętnej liczby występowania naruszeń wyświetlany na liście naruszeń. Współczynnik przeciętnej liczby występowania naruszeń nie zostanie wyświetlony na liście naruszeń

*wszystkie warunki promowe muszą być spełnione (koja, 60′, 11h odpoczynku) i prom trwa minimum 3 godziny
a) Czynności wjazdu i zjazdu nie mogą trwać dłużej niż 60 minut.
b) Podzielone części odpoczynku muszą dać razem 11 godzin lub więcej.
c) Część odpoczynku oznaczona jako przeprawa promowa musi trwać minimum 3 godziny.

** Moduł „KIEROWCY” zakładka „Naruszenia”

ustawienia naruszeń
Współczynnik przeciętnej liczby występowania naruszeń


Automatyczne przeliczanie naruszeń przy zaznaczonych kierowcach – [wartość liczbowa] ilość zaznaczonych na liście kierowców wywołująca automatyczne przeliczenie naruszeń.

Minimalna długość odpoczynku uznawanego za odpoczynek tygodniowy – [wartość liczbowa] Odpoczynek tygodniowy, który zostanie zaliczony jako prawidłowy wynosi minimum zadeklarowaną wartość.

Dopuszczalne przesunięcie wpisu kodu kraju na początku/zakończeniu dnia – [wartość liczbowa] wielkość tolerancji na przesunięcie wpisu kodu kraju przy rozpoczęciu i zakończeniu dnia. (maksymalnie 24 godziny)

Naruszenie Tak Nie
Dopuszczaj umieszczenie znacznika kodu kraju na końcu dnia aż do końca trwania odpoczynku dziennego Przesunięcie kodu zakończenia dnia aż do końca trwania odpoczynku dziennego nie spowoduje naruszenia. Przesunięcie kodu zakończenia dnia spowoduje naruszenie.

Minimalny okres braku danych powodujący naruszenie – [wartość liczbowa] ilość czasu brak danych powodująca naruszenie

Dopuszczalne skrócenie odpoczynku promowego wliczanego do tygodniowego – [wartość liczbowa] ilość czasu dozwolonego skrócenia dotycząca artykułu 9 ust. 1 pkt a rozporządzenia 561/2006.

Naruszenie Tak Nie
Stosuj odstępstwa PL w związku z COVID-19 w okresie od 18.03.2020 do 31.05.2020 W okresie 18.03.2020 – 31.05.2020 stosuj odstępstwa podczas analizowania naruszeń W okresie 18.03.2020 – 31.05.2020 nie stosuj odstępstw podczas analizowania naruszeń
Weryfikuj kraj odpoczynku podczas sprawdzania naruszeń z pakietu mobilności Sprawdzaj kraj odpoczynku dla warunków związanych z pakietem mobilności. Nie sprawdzaj kraju odpoczynku dla warunków związanych z pakietem mobilności.
Wymuszaj odpoczynek regularny wraz z rekompensatami z Pakietu Mobilności Tygodniowy odpoczynek regularny wraz z rekompensatami należy odebrać jako jeden postój. Tygodniowy odpoczynek regularny i rekompensaty można odebrać oddzielnie.
Tygodniowy okres odpoczynku obejmuje wszystkie postoje połączone ze sobą Odpoczynek tygodniowy obejmuje wszystkie postoje w tym te, traktowane jako rekompensaty.  Odpoczynek tygodniowy nie obejmuje postojów. Każdy z nich jest traktowana jako oddzielna część.
Wykazuj naruszenie przerwy 45 minut gdy tryb zespołowy jest nieprawidłowy* Gdy tryb zespołowy jest nieprawidłowy, wymaga się przerwy 45min. Gdy tryb zespołowy jest nieprawidłowy, nie wymaga się przerwy 45min.
Wymagaj odpoczynku zgodnego z UoCPK (11h) w dniu gdy nie podlega pod Rozp. 561/2006** Gdy aktywności z dnia pracy nie będą kwalifikowane pod rozp. 561/2006, będzie wymagany odpoczynek 11h Gdy aktywności z dnia pracy nie będą kwalifikowane pod rozp. 561/2006, nie będzie wymagany odpoczynek 11 godzinny (czyli poprawnym odpoczynkiem będzie 9h)
Planowanie czasu pracy z jak najszybszym rekompensowaniem odpoczynków skróconych Zaplanowanie rekompensat odpoczynków skróconych w najbliższym możliwym terminie Zaplanowanie rekompensat odpoczynków skróconych w najdalszym możliwym terminie
Importowanie aktywności z GPS oznacz jako OUT Aktywności importowane z plików GPS nie będą kwalifikowane pod rozporządzenia 561/2006 Aktywności importowane z plików GPS będą kwalifikowane pod rozporządzenia 561/2006
Optymalizuj wysokość kary za naruszenia Optymalizuje kary za naruszenia związane m.in. z odpoczynkami tygodniowymi i rekompensatami Nie optymalizuje kar za naruszenia związane m.in. z odpoczynkami tygodniowymi i rekompensatami
Wyliczaj kary za naruszenia po 03.09.2018 sumując wszystkie podpunkty taryfikatora Sumowanie pośrednich pozycji z taryfikatora Wybór pozycji z taryfikatora obejmującego zakresem wielkość naruszenia

*Przykład: Minuta jazdy bez drugiego kierowcy zarejestrowana na tachografie.
**Minuta jazdy powoduje kwalifikację zdarzeń jako pracę kierowcy objętego rozporządzeniem 561/2006.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.